Pere Sbert

COVID-19 Noves mesures fiscals aprovades pel Reial Decret Llei 15/2020

Al BOE de el dia 22 d'abril s'ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que entre altres, incorpora un seguit de mesures fiscals, com la reducció de l'IVA aplicable a l'subministrament de determinat material sanitari i dels llibres, revistes i diaris

2020-04-23T10:39:17+00:00 23/04/2020|Autònoms, Comptable, Fiscal, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Mesures per reduir l’impacte econòmic del Covid-19

La recent declaració d'Estat d'Alarma realitzat pel Govern va acompanyada de la gradual aprovació de mesures fiscals, laborals i mercantils per intentar contenir l'alt impacte econòmic que sens dubte suposarà aquesta situació. Resumim a continuació les principals mesures adoptades: Empreses i autònoms podran ajornar fins a 30.000 euros en el pagament de deutes tributaris durant

2020-03-19T11:10:47+00:00 19/03/2020|Autònoms, Fiscal, Laboral, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Aprovades mesures urgents en matèria tributària i cadastral

Es resumeixen a continuació les principals novetats, amb expressa indicació de la data en la qual produeixen efectes quan no coincideixi amb la referida data d'entrada en vigor. 1. IRPF 1.1 Prestacions per maternitat o paternitat Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, es modifica la Llei 35/2006

2019-06-21T08:20:38+00:00 21/06/2019|Fiscal, Mercantil, Pere Sbert|

Una cita obligada. La declaració de l’Impost de societats de l’exercici 2018

Si l'exercici econòmic coincideix amb l'any natural el termini de presentació per a 2018 serà de l'1 al 25 de juliol de 2019. Si es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l'1 al 20 de juliol, tots dos inclusivament. Ens permetem recordar-li que un

2019-06-21T08:16:30+00:00 21/06/2019|Fiscal, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Aprovada la nova Llei de Secrets Empresarials

En el BOE del dia 21 de febrer de 2019, s'ha aprovat la nova Llei de Secrets Empresarials, que entre altres novetats, estableix que la protecció dels secrets empresarials s'estén a les anomenades «mercaderies infractores», definides com aquells productes i serveis el disseny dels quals, característiques, funcionament, procés de producció, o comercialització es beneficien de

2019-06-21T08:03:53+00:00 21/06/2019|Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Assistència a les Juntes Generals d’una societat

Per a poder participar tant en la deliberació com en la votació és fonamental poder participar en la Junta General d'Accionistes, per aquest motiu la Llei de Societats de Capital reconegui el dret d'assistència a la Junta com un dret essencial de l'accionista. Si té almenys el 5% del capital pot exigir que es convoqui

2019-06-21T08:02:46+00:00 21/06/2019|Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Canvis en la tributació de la transmissió de drets de subscripció a partir del 2017

Tingui present que la Llei de reforma de l'IRPF, i amb efectes des de l'1 de gener de 2017, ha modificat la norma per a establir que l'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors cotitzats (societats cotitzades en borsa) tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial per al transmitent en

2019-06-21T08:25:00+00:00 08/05/2017|Fiscal, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

Tingueu present que s’ha modificat el termini per a remetre factures a empreses i professionals

Fins al 2016.12.31, el termini de remissió de les factures en el cas que el destinatari sigui un altre empresari o professional era el d'un mes des de la data d'expedició de les factures. Des del 2017.01.01 les factures s'han de remetre abans del dia 16 del mes següent al de realització de l'operació. Li

2017-06-07T12:29:21+00:00 08/05/2017|Autònoms, Fiscal, Pere Sbert, Societats|

Puc seguir ajornant l’IVA en el 2017?

Tant per a persones físiques com per persones jurídiques que sol·licitin l'ajornament o el fraccionament d'IVA d'import igual o inferior a 30.000 euros, no serà necessari justificar les necessitats de tresoreria ni l'impagament dels impostos repercutits (IVA i impostos especials). Novetats en els ajornaments i fraccionaments Donades els dubtes plantejats com a conseqüència de les

2017-06-07T12:29:26+00:00 08/05/2017|Autònoms, Fiscal, Pere Sbert, Societats|