Puc seguir ajornant l’IVA en el 2017?

Tant per a persones físiques com per persones jurídiques que sol·licitin l’ajornament o el fraccionament d’IVA d’import igual o inferior a 30.000 euros, no serà necessari justificar les necessitats de tresoreria ni l’impagament dels impostos repercutits (IVA i impostos especials).


Novetats en els ajornaments i fraccionaments

Donades els dubtes plantejats com a conseqüència de les modificacions en els ajornaments o fraccionaments de determinades obligacions tributària introduïdes pel Reial decret llei 3/2016 (RDL 3/2016), el passat 13 de gener l’Agència Tributària va fer un comunicat titulat “els ajornaments als autònoms després del Reial decret llei 3/2016 “i el 19 de gener passat va publicar la Instrucció 1/2017, de 18 de gener, de la Directora del Departament de Recaptació de l’AEAT, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament , que serà d’aplicació a les sol·licituds presentades a partir del dia 1 de gener de 2017, que actualitza els criteris existents pel que fa a terminis, garanties i altres aspectes del procediment, diferenciant entre el procediment per a la resolució en el cas de actuacions administratives automatitzades d’ajornaments i fraccionaments de pagament, que es desenvolupa a través d’una eina informàtica aplicable a la gestió de a ments i fraccionaments d’aquells deutes a què es refereix l’article 82.2 a) de la LGT i el procediment general de resolució automatitzada – “ordinari” -.

Atenció. En concret, el RDL 3/2016 estableix que no es puguin ajornar o fraccionar els següents deutes:

Les del retenidor o obligat a realitzar ingressos a compte, ni tan sols amb les excepcions regulades anteriorment.
Les derivades de l’execució de resolucions fermes desestimatòries suspeses durant les reclamacions o recursos.
Les de tributs repercutits, excepte prova que les quotes no van ser pagades
Les dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

 

 

Criteri d’Hisenda amb relació a l’ajornament de l’IVA

Amb relació a l’IVA, i d’acord Instrucció 1/2017, de 18 de gener, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament s’estableix el següent amb relació a l’IVA:

Ajornament d’IVA mitjançant procediment automatitzat

Els ajornaments i fraccionaments dels deutes d’IVA per import igual o inferior a 30.000 euros es desenvolupen a través d’una eina informàtica que permet la seva resolució mitjançant actuacions administratives automatitzades. En les sol·licituds tramitades a través d’aquest procediment, es presumeixen acreditades la transitorietat de les dificultats de tresoreria i la falta d’ingrés dels impostos repercutits amb la formulació de la sol·licitud. En conseqüència, tant per persones físiques com per persones jurídiques que sol·licitin l’ajornament o el fraccionament d’IVA d’import igual o inferior a 30.000 euros, no serà necessari justificar les necessitats de tresoreria ni l’impagament dels impostos repercutits (IVA i impostos especials) .

Els terminis màxims de pagament establerts són els següents:

a) Deutes corresponents a persones jurídiques, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició: 6 terminis mensuals.

b) Deutes corresponents a persones físiques: 12 terminis mensuals.

En cas de sol·licitar un termini inferior, es concedirà el termini sol·licitat. En cap cas els imports establerts en aquests terminis, exclosos els interessos, podran ser inferiors a 30 euros. La periodicitat dels pagaments serà, en tot cas, mensual.

Atenció. Es denegaran les sol·licituds en els següents casos:

Sempre que el deutor tingui altres deutes en període executiu respecte de les que no s’hagi sol·licitat ajornament o fraccionament de pagament, la provisió de constrenyiment hagi estat notificada, sempre que l’import total d’aquests deutes sigui superior a 600 euros.

Quan en la sol·licitud d’ajornament s’inclogui algun deute que hagués estat inclosa amb anterioritat en un acord finalitzat per incompliment de pagament.

Procediment no automatitzat

Els ajornaments i fraccionaments d’IVA d’import superior a 30.000 euros es resolen a través d’un procediment no automatitzat. En aquest cas, a part de l’aportació de garanties en el cas de sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits, per acreditar l’impagament de les quotes repercutides caldrà aportar la següent documentació:

Relació de les factures emeses que no han estat cobrades amb identificació de clients, quanties i data de venciment de les mateixes.

Justificació documental que acrediti que aquestes factures no han estat efectivament satisfetes.

Relació de factures rebudes, amb identificació de proveïdors i quanties, acreditant si les mateixes han estat satisfetes i, si escau, acreditació dels mitjans de pagament utilitzats.

Còpia de tots els requeriments o actuacions s’hagin realitzat davant del creditor reclamant el pagament de les factures impagades.

No obstant això, en l’acord de concessió s’inclourà una clàusula en al qual s’especifiqui que, en el cas de produir-se el cobrament efectiu del tribut repercutit haurà d’ingressar íntegrament el pagament del deute pendent a Hisenda. S’afegeix al seu torn una clàusula de cancel·lació per incompliment, quan, havent cobrat les quantitats repercutides i pendents, el contribuent no els destini al pagament anticipat de l’ajornament en el termini màxim de 10 dies des del cobrament efectiu.
 

 

Els ajornaments i fraccionaments d’IVA d’import superior a 30.000 euros es resolen a través d’un procediment no automatitzat. En aquest cas, a part de l’aportació de garanties en el cas de sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits, per acreditar l’impagament de les quotes repercutides caldrà aportar una sèrie documentació fixada per la Instrucció 1/2017, de 18 de gener, de la Directora del Departament de Recaptació de l’AEAT, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
2017-06-07T12:29:26+00:00 08/05/2017|Autònoms, Fiscal, Pere Sbert, Societats|

About the Author: