COVID-19 Noves mesures fiscals aprovades pel Reial Decret Llei 15/2020

Al BOE de el dia 22 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, que entre altres, incorpora un seguit de mesures fiscals, com la reducció de l’IVA aplicable a l’subministrament de determinat material sanitari i dels llibres, revistes i diaris electrònics; la renúncia a el règim d’estimació objectiva ( “mòduls”) de l’IRPF i règims especials de l’IVA i de l’IGIC o l’opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

 

1er Reducció tipus impositius de l’IVA

S’estableix un tipus de el 0%, per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari que s’ha de documentar en factura com si d’operacions exemptes es tractés, amb les següents característiques:

 • Operacions realitzades entre el 23 d’abril i el 31 de juliol de 2020.
 • Els destinataris han de ser entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social que es refereix l’apartat tres de l’article 20 de la Llei 37/1992 de l’IVA.
 • Aquestes operacions no limiten el dret a deduir.

Es redueix de el 21 a el 4% el tipus impositiu aplicable als lliuraments de llibres, revistes i diaris electrònics que, com passa amb els de paper, no continguin fonamentalment publicitat, alhora que s’incrementa de l’75 a l’90% el percentatge dels ingressos que aquesta ha de proporcionar l’editor perquè s’apliqui el tipus general. C on efectes des del 23 d’abril de 2020 , s’aplicarà el tipus reduït de l’4% als productes que figuren en un annex que aquí no reproduïm per la seva extensió.

 

2n Opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

Per tal d’adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions de l’Impost a la realitat econòmica, es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període , que els contribuents el volum d’operacions no hagi superat la quantitat de 600.000 euros exerceixin l’opció per fer els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable de el període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins de l’termini ampliat pel Reial decret llei 14 / 2020 de l’pagament fraccionat determinat per aplicació de l’esmentada modalitat de base imposable. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l’opció d’acord amb l’anterior i l’import net de la xifra de negocis no sigui superior a 6.000.000 d’euros es preveu que l’opció pugui realitzar-se en el termini de l’pagament fraccionat que hagi de presentar-se en els 20 primers dies del mes d’octubre de 2020, determinat, igualment, per aplicació de l’esmentada modalitat de base imposable.

El contribuent que exerceixi l’opció d’acord amb el que s’ha comentat, queda vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels pagaments corresponents a el mateix període impositiu.

Resumint, hem de tenir en compte:

 • Pagament fraccionat Micropymes : els contribuents amb un volum d’operacions que no superi 600.000 € -i no tributin pel règim de consolidació d’aquest impost ni pel REGE en IVA- podran optar per realitzar el primer pagament fraccionat de l’exercici 2020 pel sistema de percentatge sobre la base dels mesos transcorreguts de l’exercici -de gener a març si l’exercici coincideix amb l’any natural- si presenten el model 202 fins el 20 de maig per aquest sistema.
 • Pagament fraccionat Pimes : als contribuents amb volum d’operacions que no superi 6.000.000 €, que no hagin pogut optar a el canvi de modalitat com les Micropimes i que no tributin pel règim especial de grups en aquest impost, podran canviar a la opció de percentatge sobre base, però en el segon pagament fraccionat de l’exercici, sent en aquest pagament, naturalment, deduïble el pagament fraccionat realitzat en 1P. D’aquesta manera podran recuperar, al menys en part, l’excés d’avançament d’impost que es pugui haver produït en el 1P.

 

3r Renúncia a el règim d’estimació objectiva ( “mòduls”) de l’IRPF i règims especials de l’IVA i de l’impost general indirecte canari (IGIC).

Resulta imprescindible adaptar temporalment les quanties dels pagaments fraccionats i ingressos a compte dels diferents impostos que es determinen d’acord amb signes, índexs o mòduls, a l’veure la seva activitat alterada per l’emergència sanitària que patim.

Així, s’adapten, de forma proporcional a el període temporal afectat per la declaració de l’estat d’alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i l’ingrés a compte de el règim simplificat de l’IVA , que , a l’estar calculats sobre signes, índexs o mòduls, prèviament determinats en situació de normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos actuals.

Així mateix, per flexibilitzar el règim de pimes i autònoms, s’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia a l’mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, de el règim simplificat i de el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA , de manera que els contribuents puguin tornar a aplicar aquest mètode en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació. D’aquesta manera, a el poder determinar la quantia del seu rendiment net d’acord amb el mètode d’estimació directa, podran reflectir de manera més exacta la reducció d’ingressos produïda en la seva activitat econòmica com a conseqüència de l’COVID-19, sense que aquesta decisió afecti el mètode de determinació dels rendiments aplicable en els següents exercicis.

La renúncia també tindrà els mateixos efectes que fa a l’ impost general indirecte canari (IGIC).

Així, amb efectes des del 23 d’abril de 2020 :

 • Es permet que la renúncia tàcita a el règim d’estimació objectiva , realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini -fins al 20 de maig- calculant-en estimació directa, tingui efectes només per a 2020 . Aquests contribuents podran tornar el 2021 a determinar el rendiment net per mòduls revocant la renúncia d’aquest any al desembre de 2020 o presentant el primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat.
 • El mateix es s’aplica en IVA i en IGIC respecte a la renúncia i revocació dels règims especials.
 • Així mateix, per als contribuents de l’IRPF que determinen el rendiment net per estimació objectiva -de les activitats relacionades a l’Annex II de l’Ordre HAC / 1164 / 2019- i els d’IVA acollits a el règim simplificat, que no vulguin renunciar a mòduls, per al càlcul de l’pagament fraccionat i de l’ingrés a compte en funció de les dades base de l’exercici 2020, respectivament, no hauran de computar com a dies d’exercici de l’activitat els dies naturals de l’trimestre en què hagués existit estat d’alarma .

En definitiva, en el primer trimestre no computaran 18 dies o, el que és el mateix, el pagament fraccionat de l’IRPF i l’ingrés a compte serà un 80,22% de què hagués correspost sense aprovar-se aquesta mesura.

 

4t No inici de el període executiu per a determinades deutes tributaris en el cas de concessió de finançament

En concret, si es presenta una autoliquidació tributària, el termini finalitzi entre el 20 d’abril i el 30 de maig, sense realitzar l’ingrés , no s’iniciarà el període executiu -que comportaria l’exigència de l’recàrrec de constrenyiment-, si es compleixen els requisits següents (l’incompliment de qualsevol d’ells significaria l’inici de el període executiu a l’endemà de la fi de el període voluntari de declaració):

 • Es presenti l’autoliquidació en termini.
 • El contribuent hagi sol·licitat, en període voluntari de presentació de les autoliquidacions, un préstec avalat pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital -art. 29 RD-Llei 8 / 2020- a el menys per l’import de les mateixes i per al seu pagament.

 

5è Extensió de determinats terminis de vigència de disposicions tributàries Es presenti l’autoliquidació en termini.

 • El contribuent hagi sol·licitat, en període voluntari de presentació de les autoliquidacions, un préstec avalat pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital -art. 29 RD-Llei 8 / 2020- a el menys per l’import de les mateixes i per al seu pagament.

L’ampliació de determinats terminis fins al 30 d’abril o fins el 20 de maig de 2020, establerta en l’art. 33 de l’RD-llei 8/2020 i en les disposicions addicionals 8a i 9a de el RD-llei 11/2020, es trasllada a l’ 30 de maig.

2020-04-23T10:39:17+00:0023/04/2020|Autònoms, Comptable, Fiscal, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

About the Author: