Mesures per reduir l’impacte econòmic del Covid-19

La recent declaració d’Estat d’Alarma realitzat pel Govern va acompanyada de la gradual aprovació de mesures fiscals, laborals i mercantils per intentar contenir l’alt impacte econòmic que sens dubte suposarà aquesta situació. Resumim a continuació les principals mesures adoptades:

Empreses i autònoms podran ajornar fins a 30.000 euros en el pagament de deutes tributaris durant 6 mesos.

D’acord amb el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, que adopta una sèrie de mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, per a aquelles empreses que el 2019 tinguessin una xifra de negocis inferiors a 6.010. 121,04€, hi ha la possibilitat de sol·licitar l’ajornament de l’ingrés de l’pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del 13 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020. el termini és de fins a 6 mesos, no meritant interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament

Al BOE de 13 de març de 2020, s’ha publicat el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, que adopta una sèrie de mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19.

Pel que fa a el tema de suport financer, s’han donat facilitats d’ajornament de deutes tributaris en l’àmbit de l’Administració tributària de l’Estat:

Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del 13 de març fins el 30 de maig de 2020.
L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000€.
Es permet també -fins ara es inadmitía- l’ajornament de retencions, ingressos a compte, pagaments fraccionats i IVA.
Això afecta només a pimes -volum d’operacions de 2019 que no superi 6.010.121,04€ -.
Termini de 6 mesos sense meritació d’interessos de demora en els 3 primers.

Per tant, aquesta mesura afectarà, per exemple, a l’IVA mensual de febrer, març i abril, per a pimes que optessin pel SII, i als pagaments corresponents a el primer trimestre -com Retencions, IVA i pagaments fraccionats d’empresaris i de Societats- , el termini de presentació acaba el 20 d’abril.

Aprovades mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

El Consell de Ministres del dia 2020.03.17 ha aprovat un Reial decret llei que inclou un bateria de mesures per pal·liar la crisi de l’coronavirus. Entre altres mesures, es fixen quantiosos préstecs i avals públics, els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, s’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, els ERTES causats per la crisi de l’Coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. En cas de ERTES, s’exonerarà a l’empresari de l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social, i per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitzarà l’accés a l’cessament d’activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

Mesures laborals

Els treballadors assalariats puguin adaptar o reduir la jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cura derivades d’aquesta crisi.

S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.

Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació. Els ERTES causats per la crisi de l’Coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. El cobrament d’aquesta prestació no els computa a efectes de l’cobrament posterior de la prestació per desocupació.

En cas de ERTES, s’exonerarà a l’empresari de l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social.

Per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitzarà l’accés a l’cessament d’activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

Liquiditat de les empreses

S’ha aprovat la creació d’una línia d’avals i garanties públiques per un valor de fins a 100.000 milions d’euros. Això permetrà mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions d’euros. L’Estat serà el garant de les operacions.

A més, s’aproven línies d’avals addicionals de 2.000 milions d’euros per a les empreses exportadores amb mecanismes àgils, afavorint especialment a les petites i mitjanes empreses.

D’altra banda, les administracions públiques van a ajudar a les seves empreses contractistes per a mitigar les conseqüències del COVID-19 en els contractes de sector públic. Es va a establir un règim específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris, per tal d’evitar la resolució dels contractes i la conseqüent pèrdua d’ocupació.

Per donar suport al sistema productiu i empresarial, el Govern també reforma la normativa sobre inversions exteriors, per impedir que empreses de països de fora de la Unió Europea puguin fer-se amb el control d’entitats espanyoles en sectors estratègics, aprofitant la caiguda conjuntural de el valor dels seus accions en aquesta situació de crisi econòmica.

Mesures mercantils aplicables a les persones jurídiques de dret privat

El termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social perquè l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada formuli els comptes anuals, ordinàries o abreujades, individuals o consolidats, i, si fos legalment exigible, l’informe de gestió , i per formular els altres documents que siguin legalment obligatoris per la legislació de societats queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data.

La junta general ordinària per aprovar els comptes de l’exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.

Vos seguirem informant.

2020-03-19T11:10:47+00:00 19/03/2020|Autònoms, Fiscal, Laboral, Mercantil, Pere Sbert, Societats|

About the Author: